Werkwijze

Intake en diagnostiek

In de eerste paar gesprekken (intake) bespreekt u samen met uw behandelaar uw klachten, problemen en uw achtergrond. Tevens wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) waarmee de voortgang van de behandeling kan worden bekeken. Deze gesprekken duren 60 minuten.
Na de intakegesprekken zal samen met u een behandelplan worden opgesteld waar u samen met uw therapeut aan gaat werken. Mocht uit de intakegesprekken blijken dat een behandeling bij de praktijk niet de juiste optie is, dan wordt samen met u gekeken naar een goed alternatief. De kosten voor zowel alle intakegesprekken als behandelgesprekken zullen bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Zie voor verdere informatie “Tarieven & Vergoedingen”.

Sessies

De sessies vragen openheid en inzet. De ene keer zult u meer praten over zaken en ze zo proberen op een rijtje te krijgen, andere keren kunnen het praktische oefeningen zijn en is het nodig om thuis met zaken aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat u ook zelf zoveel mogelijk aangeeft waar u behoefte aan heeft. Het kan goed zijn om tussen sessies door vragen of belevenissen op papier te zetten.  Op gezette tijden zal uw behandelaar samen met u de behandeling evalueren. U kunt dan stil staan bij het verloop van de behandeling, de diagnose, uw behandelplan en eventueel een verdere indicatie voor behandeling. De behandelsessies duren doorgaans 45 minuten, maar in overleg met uw behandelaar kan dit ook 90 of 120 minuten zijn.

Kosten behandeling

De kosten voor behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar als u een verwijzing heeft voor een SGGZ (tweedelijns psychotherapeutische) behandeling. Sinds 1 januari 2022 wordt met het Zorgprestatiemodel (ZPM) gewerkt. Wat u hiervan merkt is dat er aan het begin van de behandeling en eventueel tijdens evaluaties een vragenlijst met u wordt doorgenomen. Aan de hand van de vragenlijst wordt een zorgprestatie vastgesteld waaraan tarieven voor de zorg zijn gekoppeld. Consulten worden geregistreerd en maandelijks bij uw ziektekostenverzekeraar in gediend. De verzekeraar heeft dan zicht op de hoofddiagnose die is vastgesteld. Indien u dit wenst te voorkomen, is het mogelijk om een privacyverklaring op te sturen.

Vanaf het moment dat er face-to face contact is geweest worden alle activiteiten, ook digitale activiteiten, geregistreerd in minuten nadat de activiteit heeft plaatsgevonden en vervolgens maandelijks gedeclareerd.

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Tijdens de intake en het behandeltraject maken wij gebruik van vragenlijsten om uw klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en het effect van de behandeling te meten (ROM). U zal gevraagd worden de vragenlijsten via een afgeschermde internetomgeving in te vullen. De uitslag wordt met u besproken binnen het behandeltraject. Doordat er meerdere metingen plaatsvinden gedurende het behandeltraject wordt het beloop van de klachten zichtbaar.
Wij zijn door de verzekeraars verplicht om de gegevens die uit de ROM begin-en eindmeting komen aan te leveren bij de Stichting Benchmark Nederland (SBG). Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u. Indien u niet wil dat uw gegevens worden aangeleverd, dient u dit bij uw behandelaar kenbaar te maken.

Videobellen

De behandelgesprekken vinden bij voorkeur face to face plaats, maar soms komt het beter uit om gebruik te maken van videobellen. Alle behandelaren van Psybreda bieden dan ook een optie voor beveiligd videobellen aan. Vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden hiervoor.

E-health

Indien u en uw behandelaar overeengekomen zijn dat ehealth wenselijk is en aanvullend op de behandeling, dan kunt u een account krijgen. Uw behandelaar zal u dan uitnodigen via email waarna u binnen een beveiligd portaal berichten kunt uitwisselen en/of een behandelmodule kunt volgen. In bepaalde omstandigheden kan in overleg een sessie verlopen via beeldbellen.

Vertrouwelijkheid

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij één of meerdere beroepsverenigingen. Dit betekent dat hij of zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. U krijgt na de intake en voordat uw behandeling start van uw behandelaar hier meer informatie over. Een van de belangrijkste regels is dat uw behandelaar beroepsgeheim heeft. Dit betekent dat hij of zij geen contact zal opnemen of hebben met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Rechten en plichten

U heeft recht op duidelijke informatie over de aard en het doel van de behandeling en eventueel onderzoek. Tevens heeft u recht op informatie over te verwachten gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling, eventuele alternatieve behandelingen en het vooruitzicht met betrekking op uw gezondheid waar het de behandeling of het onderzoek betreft. Als u als cliënt aangeeft bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt u die informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel oplevert voor uzelf of anderen. U dient uw behandelaar goed, eerlijk en volledig te informeren over uw klachten en problemen. Met de juiste en volledige informatie kan uw behandelaar sneller en beter een diagnose stellen en kan hij of zij beter zorg verlenen. U heeft het recht om een zogenaamde ‘second opinion’  aan te vragen. U behandelaar kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen, behalve op basis van gewichtige redenen, zoals opgenomen in uw individuele behandelplan. U kunt, als cliënt, de behandelingsovereenkomst wel opzeggen. 

Waarneming

Uw behandelaar zal u zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vakanties en afwezigheden. Indien nodig is er waarneming door een collega, dit wordt individueel met u besproken wie dat is en hoe u contact kunt zoeken. Mocht uw behandelaar voor langere tijd afwezig zijn, dan zal samen met u worden gekeken naar de beste oplossing. Eventueel kan er dan sprake zijn van waarneming van uw behandelaar door een andere behandelaar.

Afzeggen

Het kan gebeuren dat een eenmaal gemaakte afspraak later niet goed uit blijkt te komen. U dient dit uw behandelaar op tijd te laten weten, minimaal 24 uur van te voren. Wanneer een sessie later wordt afgezegd of u verschijnt niet op de afspraak zonder bericht vooraf, de zogenaamde 'no show', dan zal er rechtstreeks €50,- in rekening worden gebracht. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Crisis

Tijdens de behandeling kan het gebeuren dat de spanning buiten de sessies erg oploopt, misschien zodanig dat u er zelf niet goed uitkomt. U kunt dan contact met uw behandelaar opnemen en zo nodig een boodschap achter laten om teruggebeld te worden. Wanneer de situatie acuut is, neem dan contact op met uw huisarts, de huisartsenpost (076-5258500) of de crisisdienst (076-5241000).

Afsluiting behandeling

Wanneer in overleg tussen client en behandelaar overeenstemming is dat de behandeldoelen behaald zijn en de behandeling afgerond kan worden, wordt er gezamenlijk teruggeblikt, een preventieplan opgesteld en wordt er besproken of nazorg of mogelijk een andere behandeling wenselijk is. Met uw toestemming wordt er een afrondende brief aan uw huisarts gestuurd. Tot slot zal u worden uitgeschreven bij de praktijk.

Informatie voor verwijzers

Indien u overweegt een cliënt te verwijzen vanuit BasisGGZ of Generalische GGZ dan stellen wij een telefonische vooraanmelding op prijs. U kunt ons bereiken via bovenstaande gegevens. Telefonisch zijn wij rechtstreeks beperkt bereikbaar. Indien u een email stuurt dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Onder ‘Aanmelding’ geven wij nog verdere informatie over onze praktijkvoering voor onze verwijzers.

Medicatie

Het is voor uw behandelaar belangrijk om te weten of u medicatie gebruikt, of dat er veranderingen plaats hebben gevonden – of gaan vinden – in de door u gebruikte medicatie.

Dossier

Alle informatie over de intake, diagnose en behandeling zal in een beveiligd electronisch patientendossier (EPD) worden bijgehouden, uw behandelaar is daartoe verplicht. Omdat dit dossier over u gaat, kunt u het uiteraard inzien of een kopie opvragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, overleg dit dan met uw behandelaar. Als u een andere visie heeft dan in uw dossier is opgenomen, dan heeft u het recht om een ‘eigen verklaring’ op te laten nemen in het dossier. U kunt ook vragen om wijzigingen te laten aanbrengen. Correcties kunnen alleen betrekking hebben op gegevens die feitelijk onjuist zijn of niet ter zake dienend. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier 20 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden. U kunt een verzoek indienen om de termijn te verlengen of te verkorten.

Wijzigingen in uw gegevens:

Het is van belang om bij wijzigingen in uw gegevens dit door te geven aan uw behandelaar zodat eventuele correspondentie naar het goede adres verstuurd wordt. Denk bijvoorbeeld aan adreswijzigingen of een nieuwe huisarts. Tevens is het van belang te overleggen met uw behandelaar als u overweegt van ziektekostenverzekeraar te wisselen. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat de behandeling afgebroken moet worden wanneer uw behandelaar geen budget/contract meer heeft voor/met uw nieuwe verzekering.

Tarieven en vergoedingen
Lees meer
Wachten en Crisis
Lees meer
Privacy en Klachten
Lees meer
Leestips en Links
Lees meer
Over ons
PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ).