Werkwijze

Intake en diagnostiek

In de eerste paar gesprekken bespreekt u samen met uw behandelaar uw klachten en problemen en eventueel uw achtergrond. Tevens wordt u een aantal vragenlijsten afgenomen in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) waarmee de voortgang van de behandeling kan worden bekeken.
Na de intakegesprekken zal samen met u een behandelplan worden opgesteld waar u samen met uw therapeut aan gaat werken. Mocht uit de intakegesprekken blijken dat een behandeling bij de praktijk niet de juiste optie is, dan wordt samen met u gekeken naar een goed alternatief. De kosten voor zowel alle intakegesprekken als behandelgesprekken zullen bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Zie voor verder e informatie “Tarieven & Vergoedingen”.

Sessies

De sessies vragen openheid en inzet. De ene keer zult u meer praten over zaken en ze zo proberen op een rijtje te krijgen, andere keren kunnen het praktische oefeningen zijn en is het nodig om thuis met zaken aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat u ook zelf zoveel mogelijk aangeeft waar u behoefte aan heeft. Het kan goed zijn om tussen sessies door vragen of belevenissen op papier te zetten.  Op gezette tijden zal uw behandelaar samen met u de behandeling evalueren. U kunt dan stil staan bij het verloop van de behandeling, de diagnose, uw behandelplan en eventueel een verdere indicatie voor behandeling.

ROM (Routine Outcome Monitoring)

Tijdens de intake en het behandeltraject maken wij gebruik van vragenlijsten om uw klachten en problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en het effect van de behandeling te meten (ROM). U zal gevraagd worden de vragenlijsten via een afgeschermde internetomgeving in te vullen. De uitslag wordt met u besproken binnen het behandeltraject. Doordat er meerdere metingen plaatsvinden gedurende het behandeltraject wordt het beloop van de klachten zichtbaar.
Wij zijn door de verzekeraars verplicht om de gegevens die uit de ROM begin-en eindmeting komen aan te leveren bij de Stichting Benchmark Nederland (SBG). Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd. De gegevens zijn niet herleidbaar naar u. Indien u niet wil dat uw gegevens worden aangeleverd, dient u dit bij uw behandelaar kenbaar te maken.

E-health

Indien u en uw behandelaar overeengekomen zijn dat ehealth wenselijk is en aanvullend op de behandeling, dan kunt u een account krijgen. Uw behandelaar zal u dan uitnodigen via email waarna u binnen een beveiligd portaal berichten kunt uitwisselen en/of een behandelmodule kunt volgen.

Vertrouwelijkheid

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij één of meerdere beroepsverenigingen. Dit betekent dat hij of zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. U krijgt na de intake en voordat uw behandeling start van uw behandelaar hier meer informatie over. Een van de belangrijkste regels is dat uw behandelaar beroepsgeheim heeft. Dit betekent dat hij of zij geen contact zal opnemen of hebben met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Waarneming

Uw behandelaar zal u zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vakanties en afwezigheden. Er wordt ook van u verwacht dat u deze tijdig doorgeeft. Mocht uw behandelaar voor langere tijd afwezig zijn, dan zal samen met u worden gekeken naar de beste oplossing. Eventueel kan er dan sprake zijn van waarneming van uw behandelaar door een andere behandelaar.

Afzeggen

Het kan gebeuren dat een eenmaal gemaakte afspraak later niet goed uit blijkt te komen. U dient dit uw behandelaar op tijd te laten weten, minimaal 24 uur van te voren. Wanneer een sessie later wordt afgezegd kan deze bij u in rekening worden gebracht, dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Wanneer u niet op de afspraak verschijnt zonder melding vooraf, de zogenaamde ‘no show’, zal er rechtstreeks 30 euro in rekening worden gebracht. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Crisis

Tijdens de behandeling kan het gebeuren dat de spanning buiten de sessies erg oploopt, misschien zodanig dat u er zelf niet goed uitkomt. U kunt dan contact met uw behandelaar opnemen en zo nodig een boodschap achter laten om teruggebeld te worden. Wanneer de situatie acuut is, neem dan contact op met uw huisarts, de huisartsenpost (076-5258500) of de crisisdienst (076-5241000).

Informatie voor verwijzers

Indien u overweegt een cliënt te verwijzen vanuit BasisGGZ of Generalische GGZ dan stellen wij een telefonische vooraanmelding op prijs. U kunt ons bereiken via bovenstaande gegevens. Telefonisch zijn wij rechtstreeks beperkt bereikbaar. Indien u een email stuurt dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Onder ‘Aanmelding’ geven wij nog verdere informatie over onze praktijkvoering voor onze verwijzers.

Medicatie

Het is voor uw behandelaar belangrijk om te weten of u medicatie gebruikt, of dat er veranderingen plaats hebben gevonden – of gaan vinden – in de door u gebruikte medicatie.

Dossier

Alle informatie over de intake, diagnose en behandeling zal in een beveiligd electronisch patientendossier (EPD) worden bijgehouden, uw behandelaar is daartoe verplicht. Omdat dit dossier over u gaat, kunt u het uiteraard inzien of een kopie opvragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, overleg dit dan met uw behandelaar. Als u een andere visie heeft dan in uw dossier is opgenomen, dan heeft u het recht om een ‘eigen verklaring’ op te laten nemen in het dossier. U kunt ook vragen om wijzigingen te laten aanbrengen. Correcties kunnen alleen betrekking hebben op gegevens die feitelijk onjuist zijn of niet ter zake dienend. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier 15 jaar bewaard. Dit is de algemene bewaartermijn van een medisch dossier, daarna moet het vernietigd worden. U kunt een verzoek indienen om de termijn te verlengen of te verkorten.

Wijzigingen in uw gegevens:

Het is van belang om bij wijzigingen in uw gegevens dit door te geven aan uw behandelaar zodat eventuele correspondentie naar het goede adres verstuurd wordt. Denk bijvoorbeeld aan adreswijzigingen of een nieuwe huisarts. Tevens is het van belang te overleggen met uw behandelaar als u overweegt van ziektekostenverzekeraar te wisselen. Indien u dit niet doet loopt u het risico dat de behandeling afgebroken moet worden wanneer uw behandelaar geen budget/contract meer heeft voor/met uw nieuwe verzekering.

Tarieven en vergoedingen
Lees meer
Wachten en Crisis
Lees meer
Privacy en Klachten
Lees meer
Leestips en Links
Lees meer
Over ons
PsyBreda, een praktijkgroep voor psychotherapie, van Eleonore Bak, Carolijne Klunne en Rogier Poels, gericht op gespecialiseerde GGZ (SGGZ).